Stadgar

Stadgar för Svenska CTIF Kommittén.

Stadgar fastställas vid Svenska CTIF kommitténs årsmöte den 28 september 2011

Kommitténs uppgift

§ 1

Den svenska CTIF kommittén är CTIF:s organ i Sverige. Kommittén ska svara för att uppgifter som ankommer på varje enskilt medlemsland i CTIF utförs på ett korrekt och bra sätt.

Kommittén ska upprätthålla en regelbunden och bra kontakt med det centrala CTIF.

Kommittén ska bidra till att utveckla svensk räddningstjänst genom samverkan (eller på eget initiativ) genomföra seminarier och möten, utveckla och stärka nätverk, samt bilda arbetsgrupper inom angelägna arbetsområden.

Medlemskap

§ 2

Den Svenska CTIF Kommitténs medlemmar utgörs av:

 • kommunala och statliga myndigheter
 • ideella organisationer, liksom andra organisationer
 • försäkringsbolag
 • institutioner
 • företag

som arbetar med verksamheter eller uppgifter som är av vikt för brandskydd och/eller räddningstjänst.

Enskilda personer med särskild anknytning till området brand och räddningstjänst kan också vara medlem. Styrelsen har möjlighet att utse enskild person till hedersmedlem.

Styrelsen avgör om en ansökan om medlemskap ska beviljas eller inte, och beslutet kan överklagas till årsmötet.

Såsom medlem räknas även de personer som har utsetts av styrelsen (alternativt årsmötet) att företräda den Svenska CTIF kommittén i en Commission inom CTIF och även eventuell svensk person som har utsetts vid CTIF:s Delegates Conference att ingå i CTIF:s Excutive Committee.

§ 3

Införande och storlek av de medlemsavgifter som medlemmar har att erlägga för nästföljande år samt de villkor i övrigt som ska gälla för medlemskap bestäms på årsmöte efter förslag av styrelsen.

Valberedning

§ 4

Förslag till ordförande för kommittén, styrelseledamöter, samt eventuella revisor ska framläggas av en valberedning bestående av två personer, som utses på årsmötet varav en utses till sammankallande. Mandattid för valberedningen är ett år.

Styrelse

§ 5

Kommittén företräds av en styrelse om minst tre och högst fem ledamöter, inkluderat ordförande. Kommitténs ordförande, som även är styrelsens ordförande, väljs i likhet med övriga ledamöter på årsmötet efter förslag av valberedningen.

Valberedningen ska inför sitt arbete infordra förslag enligt följande:

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) äger föreslå två ledamöter varav en ska föreslås bli ordförande i den Svenska CTIF kommittén
 • Brandskyddsföreningen Sverige äger föreslå en ledamot
 • Sveriges Kommuner och Landsting äger föreslå en ledamot
 • Svenska Brandbefälets Riksförbund äger föreslå en ledamot

Ordförande utses för två år medan samtliga övriga av årsmötet valda ledamöter utses för en tid av ett år.

Ordförande och även övriga ledamöter, vars mandattid utgår kan utses på nytt.

Avgår under mandattiden kommitténs ordförande ska valberedningen vid närmast kommande årsmöte föreslå person för fyllnadsval.

Mandattiden räknas från årsmöte till nästkommande årsmöte för ledamot och för ordförande från årsmöte till årsmöte två år senare.

§ 6

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande, en sekreterare och vid behov en kassör. Detta val förrättas direkt efter årsmötet.

Om både ordförande och vice ordförande har förfall vid ett enskilt styrelsemöte utses vid mötet en annan ledamot att leda sammanträdet. Kommitténs firma tecknas av den eller dem styrelsen därtill utser.

§ 7

Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll eller minnesanteckningar. Behov av justering beslutas av styrelsen.

Styrelsen har rätt att fatta beslut om minst tre av ledamöterna (inklusive ordförande) är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röst etal den mening som biträds av ordföranden.

§ 8

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller sekreteraren, eller då minst en tredjedel av styrelsens ledamöter så begär. Minsta antalet styrelsemöten per år är två.

Revision och verksamhetsberättelse

§ 9

Om medlemsavgifter införs eller om sponsors bidrag inkommer ska kommitténs räkenskaper och förvaltning granskas av en revisor, som väljs vid årsmötet.

Styrelsen och årsmötet kan besluta att verksamhetsberättelse ska tas fram.

Årsmöte

§ 10

Årsmöte äger rum årligen före september månads utgång på dag och plats som styrelsen bestämmer.

§ 11

Extra årsmöte hålls, då styrelsen så finner nödvändigt.

Vid extra årsmöte får inte behandlas annat ärende än sådana som angivits i kallelsen.

§ 12

Kallelse till årsmöte utfärdas minst en månad före den för mötet bestämda tiden. Kallelsen, som ska innehålla dagordning och program i övrigt för mötet. Kallelse till årsmöte ska dessutom innehålla styrelsens eventuella förslag som ska beslutas om vid årsmötet.

§ 13

Röstberättigad vid årsmötet är en representant för varje medlem, d.v.s. organisationer, företag, m.m. i enlighet med paragraf 2 som har meddelat att de vill vara medlemmar och som av styrelsen har blivit beviljade medlemskap. Vidare är även enskild person medlem som uppfyller krav i enlighet med paragraf 2.

Varje röstberättigad äger en röst. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande.

§ 14

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 2. Val av en justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 3. Fråga huruvida mötet blivit behörigen utlyst
 4. Berättelse över kommitténs verksamhet under det gångna verksamhetsåret
 5. Revisionsberättelse över föreningens räkenskaper och förvaltning för det gångna verksamhetsåret
 6. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om disposition av årets resultat
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Val av ordförande för kommitténs tillika styrelsens ordförande efter förslag av valberedningen (mandattid två år).
 10. Val av styrelseledamöter (mandattid ett år), efter förslag av valberedningen.
 11. Eventuellt fyllnadsval.
 12. Val av en revisor (mandattid ett år) för granskning av räkenskaper och förvaltning, efter förslag av valberedningen.
 13. Val av två ledamöter i valberedningen (mandattid ett år) att föreslå ordförande, styrelseledamöter och revisor.
 14. Ordförandes redovisning av planerade aktiviteter för nästkommande år.
 15. Beslut om eventuell medlemsavgift.
 16. Beslut om datum för nästkommande årsmöte.
 17. Övriga ärenden, som av styrelsen förelagts mötet eller som av medlem väckts genom skrivelse till kommitténs ordförande senast 20 dagar före mötet.

Fotnot: Punkter med kursiv text i listan ovan ska medtas i agendan för årsmötet ifall pengar hanteras i kommittén, t.ex. genom att medlemsavgifter införs eller genom att pengar inkommer från sponsor

§ 15

Protokoll från årsmöte ska delges medlemmarna genom e-post utskick eller genom brevförsändelse.

Ändring av stadgar. Kommitténs upplösning

§ 16

För bifall till förslag om ändring av kommitténs stadgar fordras två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte.

§ 17

För beslut om kommitténs upplösning fordras samstämmande beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Kommitténs eventuella tillgångar ska därvid tillgodoföras Brandskyddsföreningens stipendiefond.

Kommitténs handlingar och dokument ska förvaras av MSB eller Brandskyddsföreningen Sverige, och ska göras tillgängligt om någon tar initiativ till återinrättande av den Svenska CTIF Kommittén.