De nationella CTIF-kommittéerna i Norden har haft sitt årliga möte. I år hölls mötet i Helsingfors den 9-10 januari. Deltagare på mötet var från Sverige: Per Rosén, Detlef Teske, Mona Hjortzberg, Tore Eriksson, Kent Dornelius och Hans Andersson.

Syftet med de årliga mötena är erfarenhetsutbyte för hur aktiviteter genomförs.
Målet för samarbete på nordisk nivå är:

  • utbyta erfarenheter avseende nationella aktiviteter
  • tillse att CTIF främjar utveckling och informationsspridning mellan räddningstjänster
  • stimulera erfarenhetsåterföring från de internationella CTIF kommissionerna tillbaka till de nordiska länderna
  • stödja varandras aktiviteter över nationella gränser

Hans Andersson har skrivit bifogad reserapport från mötet. Denna redovisning är inte en svensk översättning av de officiellt förda minnesanteckningarna, utan endast en rapport av de viktigaste diskussionerna och aktiviteterna som fördes på mötet.