De nationella CTIF-kommittéerna i Norden har haft sitt årliga möte. I år hölls mötet i Haugesund den 12-13 januari. Deltagare på mötet var från Sverige: Tore Eriksson, Hans Andersson, Morgan Olsson, Mona Hjortzberg och Kent Dornelius.

Syftet med de årliga mötena är erfarenhetsutbyte för hur aktiviteter genomförs.
Målet för samarbete på nordisk nivå är:

  • utbyta erfarenheter avseende nationella aktiviteter
  • tillse att CTIF främjar utveckling och informationsspridning mellan räddningstjänster
  • stimulera erfarenhetsåterföring från de internationella CTIF kommissionerna tillbaka till de nordiska länderna
  • stödja varandras aktiviteter över nationella gränser

Mona Hjortzberg har skrivit bifogade minnesanteckningar från mötet. Denna redovisning är inte en svensk översättning av de officiellt förda minnesanteckningarna, utan endast en återgivelse av de diskussioner och aktiviteter som fördes på mötet.