Om CTIF Vad är CTIF?

Internationella CTIF

CTIF är en organisation som arbetar för internationellt erfarenhetsutbyte inom områdena brandskydd, katastrofhjälp och räddning.

Strävan är att:

 • främja, underlätta och utveckla internationellt tekniskt och vetenskapligt samarbete inom områdena brandskydd och brandbekämpning, räddning av människor och djur efter olyckor eller naturkatastrofer
 • etablera och underhålla vänliga relationer mellan representanter för räddningstjänster i alla länder grundade på principerna om lika värde och fredligt samarbete.

Genom att exempelvis:

 • utarbeta arbetsprogram för att styra verksamheten inom alla CTIFs organ
 • publicera artiklar, tal, uttalanden etc. av allmänt intresse om tekniska, vetenskapliga och praktiska frågor som rör brandskydd, räddningstjänst och katastrofhjälp
 • kontinuerlig och grundlig datainsamling om tekniska och vetenskapliga erfarenheter och resultat inom området brandskydd och räddning.
 • studera och sprida vetenskaplig, teknisk och praktisk kunskap och erfarenhet inom området brandskydd och räddning samt utarbeta lämpliga rekommendationer
 • återkommande möten och sammanträden inom CTIFs organ, kommissioner och arbetsgrupper
 • anordna internationella symposier och utställningar ägnade åt brandskydd, katastrofhjälp och räddningstjänst
 • anordna tävlingar för brandmän och ungdomsbrandkårer
 • samarbeta med internationella organisationer som är intresserade av frågor som rör brandskydd, katastrofhjälp och räddningstjänst

Arbetsformer

Arbetet inom CTIF bedrivs genom kommissioner och arbetsgrupper. CTIF består av nedanstående kommissioner och arbetsgrupper. Svenskt deltagande markeras i fet stil. Engelska namn ges inom paranteser.

Kommissioner:

 • Brand & Räddning på flygplatser (Fire and Rescue on Airports)
 • Brandförebyggande (Fire Prevention)
 • Farliga ämnen (Hazardous Materials)
 • Historia (History of fire services and CTIF, museums and documentation)
 • Europeiska Kommissionen (Commission Europe)
 • Internationella brandkårstävlingar (International Fire Brigade Competitions)
 • Kvinnor inom räddningstjänsten (Women in Fire and Rescue Services)
 • Losstagning och ny teknologi (Extrication and new technology)
 • Räddningstjänstens hälsovård (Rescue/Health Services)
 • Skogsbränder (Forest Fires)
 • Ungdomsbrandkårer (Youth Fire Brigades)

Arbetsgrupper:

 • Utbildning och övning (Education and Training)
 • Frivilliga brandmän (Volunteer Firefighters)
 • Regional arbetsgrupp för Donauländerna (Danube)

Historia

CTIF bildades för mer än 100 år sedan i Paris, år 1900 och fick därför ett franskt namn, Comité Technique International de prevention et d’extinction de Feu. Huvudsyftet var och är ”Exchange of knowledge”, utbyte av kunskap. Idag kallas man kort och gott CTIF -International association of fire and rescue service.

Läsa vidare

Mer information om Internationella CTIF ges på ctif.org

Svenska CTIF

Varje medlemsland i CTIF har en nationell kommitté. Den svenska CTIF kommittén är CTIF:s organ i Sverige.

 • Kommittén ska svara för att uppgifter som ankommer på varje enskilt medlemsland i CTIF utförs på ett korrekt och bra sätt.
 • Kommittén ska upprätthålla en regelbunden och bra kontakt med det centrala CTIF.
 • Kommittén ska bidra till att utveckla svensk räddningstjänst genom samverkan (eller på eget initiativ) genomföra seminarier och möten, utveckla och stärka nätverk, samt bilda arbetsgrupper inom angelägna arbetsområden.

I den svenska CTIF-kommittén ingår den person som representerar respektive kommitté internationellt, samt ett antal nyckelpersoner som kommer från olika organisationer med koppling till räddningstjänst.

Stadgarna för dem svenska CTIF-kommittén hittar du här.

De nationella CTIF-kommittéerna i Norden har beslutat att samverka och en gång per år sker en gemensam träff. Mer information om det nordiska samarbetet hittar du här.