Kvinnor inom räddningstjänsten Women in Fire and Rescue Services

CTIF:s kommission för ”Kvinnor inom räddningstjänsten” (engelskt namn ”Women in Fire and Rescue Services”).

Ursprungligen bildad som en arbetsgrupp den 1 juni 2012 i St Petersburg. Arbetsgruppens status höjdes till kommission i september 2014.

Syfte och uppgift

Kommissionens uppgift är att ta upp frågor relaterade till att öka kvinnors deltagande och inflytande inom räddningstjänsten. Syftet är att utbyta kunskaper och lära av varandras erfarenheter om kvinnors roll och arbete inom räddningstjänsten.

I likhet med CTIF:s uppdrag, ska komissionen arbeta med att sprida erfarenheter och dra lärdom av varandra. Delade erfarenheter ger större framgång och tillsammans kan kunskaperna samlas ihop för att fortare nå målen.

Aktuella diskussioner

Den första frågan som dyker upp är: hur stor är andelen kvinnor i de olika ländernas räddningstjänster?

Det har visat sig att frågan är mycket svår att besvara. Statistiken är nästintill omöjlig att jämföra. En del länder räknar in volontärer, frivilliga brandkårer eller kvinnor som visserligen arbetar i räddningstjänsten men har helt andra arbetsuppgifter än brandmän.

I april 2013 tog arbetsgruppens ordförande initiativ till att starta en gemensam kartläggning. Ett förslag till ett frågeformulär som alla länder ska kunna använda arbetades fram. Formuläret innehåller en rad frågor om kvinnors roll, möjligheter och svårigheter i räddningstjänsten i sina respektive länder. Syftet är att arbeta fram ett gemensamt dokument som beskriver situationen i respektive land.

I juli 2013 antogs formuläret och man enades om att få ut det till alla deltagande länder. På sikt är det också meningen att också nå ut till flera länder. Tanken är att få en helhetsuppfattning om organisationerna och räddningstjänsterna runt om i världen.

Svenska CTIF:s deltagare

  • Lena Brunzell

  • Mona Hjortzberg

Mona är även ordförande i föreningen ”Nätverket kvinnor inom räddningstjänsten”.